Polityka prywatności

Informacje wstępne

Katarzynakrzyszton.pl jest marką należącą do AKK Dent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest AKK Dent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy ul. Szlenkierów 1 lok. 10, 01-181 Warszawa, zwaną dalej Specjalistyczną Praktyką Stomatologiczną perioDuomed.

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Specjalistycznej Praktyce Stomatologicznej perioDuomed swoje dane osobowe, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo, czyli ich poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych działań. Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w Specjalistycznej Praktyce Stomatologicznej perioDuomed zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna perioDuomed przywiązuje ogromną wagę do ochrony danych osobowych, dlatego w tym zakresie mogą się Państwo kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: recepcja@perioduomed.pl.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna perioDuomed przetwarza dane osobowe realizując następujące cele:

 • Cel przetwarzania:
  • Zawarcie i wykonanie umowy z kontrahentem oraz ochrona przed roszczeniami prawnymi i ich dochodzenie.
 • Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych
  • art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO.
  • Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat
  • Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
 • Prawnie uzasadniony interes, jeśli występuje:
  • Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna perioDuomed w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym interesie z pracownikami/współpracownikami i kontrahentów.
  • Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna perioDuomed w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym interesie może przetwarzać dane pracowników/współpracowników klientów lub kontrahentów.
 • Cel przetwarzania:
  • Zawarcie i wykonanie umowy z klientem/pacjentem i archiwizowanie dokumentacji medycznej.
 • Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych
  • art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.
  • art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.
  • art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Dane pacjentów będą przetwarzane w związku z wykonaniem umowy, a w przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych będą przetwarzane również dane opiekunów prawnych. W sytuacji pozyskania danych szczególnej kategorii będą one przetwarzane w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia oraz zapewnienia opieki zdrowotnej jak również zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej.
  • Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna perioDuomed będzie przetwarzała dane szczególnej kategorii w zakresie danych biometrycznych (cech behawioralnych podpisu) wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody pacjenta.
  • Dane będą przetwarzane przez 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przypadł ostatni wyznaczony termin wizyty z uwagi na obowiązek przechowywania dokumentacji medyczne.
 • Prawnie uzasadniony interes, jeśli występuje:
  • Nie występuje.
 • Cel przetwarzania:
  • Rozpatrywanie skarg i reklamacji oraz zgłoszeń błędów medycznych.
 • Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:
  • art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.
  • W zależności od przedmiotu zgłoszenia, jednakże nie dłużej niż przedawnienie roszczeń dotyczących błędu medycznego – termin przedawnienia roszczenia wskazano w art. 442 kodeksu cywilnego.
  • Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna perioDuomed w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w prawnie uzasadnionym interesie z pacjentem.
 • Prawnie uzasadniony interes, jeśli występuje:
  • Nie występuje.
 • Cel przetwarzania:
  • Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych.
 • Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas, kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego interesu Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna perioDuomed regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.
 • Prawnie uzasadniony interes, jeśli występuje:
  • Nie występuje.
 • Cel przetwarzania:
  • Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 • Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód.
  • Do czasu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na MCS i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody).
 • Prawnie uzasadniony interes, jeśli występuje:
  • Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów.
 • Cel przetwarzania:
  • Kontrola dostępu, w tym monitoring, na teren Specjalistycznej Praktyki Stomatologicznej perioDuomed w celach podniesienie bezpieczeństwa.
 • Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO
  • Do czasu wniesienia sprzeciwu, niedłużej niż rok czasu.
  • Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu wniesienia sprzeciwu.
 • Prawnie uzasadniony interes, jeśli występuje:
  • Prowadzenie kontroli dostępu dla osób przebywający na terenie Specjalistycznej Praktyki Stomatologicznej perioDuomed jest jego prawnie uzasadniony interes, a w przypadku pracowników wynika z przepisu prawa (art. 222 KP).
 • Cel przetwarzania:
  • Prowadzenie rekrutacji.
 • Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:
  • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie wskazanym w kodeksie pracy, w pozostałym zakresie danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • Do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.
 • Prawnie uzasadniony interes, jeśli występuje:
  • Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna perioDuomed bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jako prawnie uzasadniony interes Specjalistycznej Praktyki Stomatologicznej perioDuomed z uwagi, iż zatrudniony pracownik/współpracownik może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub może zrezygnować.
 • Cel przetwarzania:
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami, w tym z lekarzami oraz stażystami.
 • Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:
  • Art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO.
  • Art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
  • Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy.
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przez lat 50, w niektórych przypadkach przez lat 10. 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, będzie stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych, a także raporty te faktycznie złoży.
  • Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna perioDuomed będzie przestrzegała tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.
 • Prawnie uzasadniony interes, jeśli występuje:
  • Nie występuje./li>
 • Cel przetwarzania:
  • Prowadzenie formularza kontaktowego na stronie www.
 • Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • Prawnie uzasadniony interes, jeśli występuje:
  • Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności
 • Cel przetwarzania:
  • Administrowanie stroną internetową
 • Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODOO
  • Przetwarzanie danych osobowych, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.
 • Prawnie uzasadniony interes, jeśli występuje:
  • Administrowanie stroną internetową.

Cookies

Firma na swojej stronie internetowej, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny czy rejestracji na stronie internetowej za pomocą Facebooka lub Google. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez te podmioty.

Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna perioDuomed będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądy, komornicy, policja, Rzecznik Praw Pacjenta, policja, NFZ, Ministerstwo Zdrowia, itd.
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność,
 • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna perioDuomed przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna perioDuomed przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych Specjalistycznej Praktyce Stomatologicznej perioDuomed jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez wymogów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.

RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.

Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój.

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

Warszawa, dn. 29 maja 2019 roku.